ا

 • ابرپروژه پیامدسنجی جامع ابرپروژة‌ بزرگراه‌های شهری؛ مطالعه بزرگراه‌های امام علی(ع) و صیاد شیرازی در محدوده منطقه 7 کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارزیابی جامع اثرات پیامدسنجی جامع ابرپروژة‌ بزرگراه‌های شهری؛ مطالعه بزرگراه‌های امام علی(ع) و صیاد شیرازی در محدوده منطقه 7 کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • ارزیابی راهبردی محیط زیست ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]

ب

 • برنامه‌ریزی فضایی ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]

 • بزرگراه‌های شهری پیامدسنجی جامع ابرپروژة‌ بزرگراه‌های شهری؛ مطالعه بزرگراه‌های امام علی(ع) و صیاد شیرازی در محدوده منطقه 7 کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پژوهش شبه‌تجربی پیامدسنجی جامع ابرپروژة‌ بزرگراه‌های شهری؛ مطالعه بزرگراه‌های امام علی(ع) و صیاد شیرازی در محدوده منطقه 7 کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • ترتیبات نهادی راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

 • توسعه پایدار ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]

ر

 • راهکارهای نهادی راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

س

ظ

 • ظرفیت نهادی راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

ع

 • عدالت راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

م

 • منطقه 7 شهر تهران پیامدسنجی جامع ابرپروژة‌ بزرگراه‌های شهری؛ مطالعه بزرگراه‌های امام علی(ع) و صیاد شیرازی در محدوده منطقه 7 کلان‌شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • همبست خدمات اکوسیستمی ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]