به اطلاع می‌رساند دوفصلنامه علمی- پژوهشی "برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری توسعه" وابسته به گروه «برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای» دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات علمی- پژوهشی خود را که با رسالت و اهداف فصلنامه منطبق است، براساس شرایط و ضوابط مندرج در شیوه‌نامه نگارش مقالات موجود در تارنمای نشریه به آدرس https://spdp.sbu.ac.ir/ برای این نشریه ارسال نمایند.