تمامی دست اندرکاران محترم این مجله از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست.

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

 1. رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.
 2. داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی و گرایشات جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می گردد.
 3. حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

وظایف سردبیر و اعضای هیئت تحریریه و مدیر اجرایی

 1. - سردبیر و اعضای هیئت تحریریه نشریه باید به طور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان و داوران نشریه را در خصوص بهبود سیاست‌های انتشار و کیفیت فرم و محتوای نشریه جویا شوند.
 2. - ناشناس باقی ماندن هویت نویسندگان مقاله‌ها و داوران نشریه تا پایان فرایند بررسی مقاله باید توسط سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مدیر اجرایی نشریه حفظ ‌شود.
 3. - سردبیر و اعضای هیئت تحریریه باید از صحت، دقت و رعایت انصاف در داوری مقاله‌ها اطمینان یابند.
 4. - سردبیر و اعضای هیئت تحریریه باید ارزیابی خود را با تمرکز بر محتوای عقلانی مقاله‌ها و بدون دخالت نظر و سلیقه شخصی و محتوای فکری خود ارائه دهند.
 5. دبیران علمی این نشریه باید مقاله های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.
 6. - سردبیر و هیئت تحریریه نشریه باید نسبت به ثبت و آرشیو اسناد بررسی شده مقالات به عنوان اسناد علمی و محرمانه و همچنین حفظ اسامی داوران هر مقاله اقدام کنند.
 7. - مدیر اجرایی نشریه موظف به اعلام سریع نتیجه تصمیم‌گیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسنده مسئول مکاتبات است.

وظایف و مسئولیت های داوران:

 1. داوران این نشریه می بایست همکاری های لازم را با دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار مقاله های ارسال شده صورت دهند.
 2. داوران باید نظرات خود را به دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم ارائه دهند.
 3. نظرات داوران در رابطه با مقاله های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.
 4. داوران نباید مقاله هایی که در آنها تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.
 5. داوران باید تعارضات علایق را افشا کنند.

مسئولیت های ناشر:

 1. ناشر متعهد به حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است.
 2. ناشر رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار میدهد.
 3. ناشر دائما در حال تحلیل مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی بوسیله نرم افزارهاست.
 4. ناشر در مواقع ضرورت اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری های لازم را طبق قوانین انجام خواهد داد.
 5.  ناشر در صورت اثبات هر سوء رفتار با آن برخورد خواهد کرد.

وظایف و مسئولیت های مؤلفان:

 1. مقاله ها نباید در جای دیگری  چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 2. نویسنده ی مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک مطمئن شود.
 3. یکی دیگر از مسئولیت های مؤلفان، حصول اطمینان و کسب اجازه ی موسسه ایست که مقاله ارسال شده مربوط به آن است.
 4. فرم تعهد اخلاقی می بایست که توسط مولفان امضا شود.
 5. در نشریه های دسترسی آزاد، مؤلفان حق مالکیت مقاله ی خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله ی خود را نیز میدهند.
 6. همه ی مؤلفان یک مقاله می بایست بر سر اینکه نویسنده مسؤول فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله بر عهده گیرد، توافق کنند.
 7. هنگامیکه مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، می بایست سریعا دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.
 8. از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب می شود، همه ی مؤلفان می بایست بدانند که مقاله های ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار گیرد.
 9. همه ی مؤلفان می بایست فرآیند ارسال یک مقاله را در این نشریه مطالعه کنند.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

در این نشریه، سرقت علمی و ادبی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب، بررسی و با آن مقابله می شود.

 1. سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می شود. تمامی مقاله های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می گیرند.
 2. داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه می دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر می دهد.
 3. ارسال همزمان: هنگامیست که یک مقاله به دو نشریه ارسال می شود.
 4. ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ می دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنها می باشد.
 6. سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله می بایست در انجام آن سهیم باشند.
 7. دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.