• اهداف نشریه:
  • نخست- هدف در زمینۀ محتوایی: پروراندن مباحث نظری و گفتمان‌های مربوط به سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی فضایی ‌در سطح شهر، منطقه و سرزمین در ایران و مباحث تطبیقی مرتبط در جهان.
  • دوم- هدف در زمینۀ روش‌شناسی: آشکار کردن ارزشمندی پژوهش‌های مربوط به گفتمان‌های توسعۀ پایدار فضایی با تأکید بر روش‌های غیر کمی و کیفی.