راهنمای نویسندگان

بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و یا دبیر تخصصی به منظور تطبیق با اهداف نشریه: دو هفته

زمان داوری مقاله: سه ماه

شیوه داوری: مقاله برای دو داور ارسال خواهد شد. در صورت ارائه نظر مشترک از سوی 2 داور مبتنی بر تأیید، رد یا اصلاح، همان نظر ملاک عمل خواهد بود؛ در صورت تفاوت نظر داوران، داور سوم ملاک تصمیم گیری درباره مقاله خواهد بود.

اجزای مقاله: چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و موضوعات مختلف، یافته‌های تحقیق، نتیجه‌گیری، پی‌نوشت‌ها و فهرست منابع 

چکیده فارسی: بین 250 تا 350 کلمه  

چکیده انگلیسی: بین 500 تا 600 کلمه

تعداد واژگان کلیدی: بین 4 تا 6 واژه

تعداد کلمات: حداکثر 7500 کلمه

تعداد صفحات: حداکثر 15 صفحه با مشخصات نشریه (12 بی نازنین)

  • این مقاله به طور همزمان نباید برای نشریه دیگری ارسال شده باشد.
  • میزان مشابهت متن مقالات قبل از ارسال به داوران نشریه در سامانه همانندجو بررسی می‌شود.
  • مقالات برگرفته از رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌بایست با تایید استاد راهنما و تکمیل فرم مربوطه ارسال شود.
  • فرم‌های تعارض منافع و حق کپی‌رایت می‌بایست به امضای همه نویسندگان برسد و ارسال شود.
  • هزینه دریافتی برای چاپ نهایی مقالات پذیرفته شده مبلغ 3.500.000 ریال است.