• مقاله‌ها‌ی ارایه شده به نشریه برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری توسعه برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه‌های دیگر ارایه شده‌باشند.

 • داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.
 • اجزای مقاله: چکیده، مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و موضوعات مختلف، یافته‌های تحقیق، نتیجه‌گیری،
 • تقدیر و تشکر: درج نام سازمان یا ارگانی که نویسنده در نگاشت مقاله از آن کمک گرفته است. (درصورت  عدم وجود نیز اشاره شود)، پی‌نوشت‌ها و فهرست منابع 
 • چکیده فارسی: بین 250 تا 350 کلمه  
 • چکیده مبسوط و ساختاریافته انگلیسی: بین 500 تا 600 کلمه (شامل: بیان مسئله، هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری)
 • تعداد واژگان کلیدی: بین 4 تا 6 واژه
 • تعداد کلمات (بدون فهرست منابع): حداکثر 7500 کلمه
 • حاشیه صفحات 3 سانتی متر
 • فاصله خطوط: 1 
 • اندازه و نوع قلم:

بخش

اندازه و نوع قلم

عنوان فارسی مقاله

B Nazanin 16 توپر

متن

B Nazanin 12

چکیده فارسی

B Nazanin 11

عناوین اصلی و زیرعنوان‌ها در متن مقاله

B Nazanin 13 توپر

عناوین فارسی شکل‌ها و جدول‌ها

B Nazanin 11 توپر

اعداد و نوشته‌های داخل جدول

B Nazanin 10

نویسندگان مقاله

B Nazanin 12 توپر

عنوان انگلیسی مقاله

Times New Roman 14 B

چکیده انگلیسی

Times New Roman 11

مشخصات نویسندگان

Times New Roman 11

 

 • مشخصات نویسندگان به صورت زیر نوشته شود:

      گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. مثال: گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در زیر آن نوشته شود.
 • برای منبع ‎دهی از روش استنادی انجمن روانشناسان آمریکا APA استفاده شود و عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیک مشخص شود.
 • این مقاله به طور همزمان نباید برای نشریه دیگری ارسال شده باشد.
 • میزان مشابهت متن مقالات قبل از ارسال به داوران نشریه در سامانه همانندجو بررسی می‌شود.
 • قالات برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، حتما می بایست با درج نام اساتید راهنما و مشاور ارائه گردند و درصورت عدم تمایل اساتید به درج نامشان، موضوع می بایست کتبا و با امضای استاد مربوطه به دفتر اعلام شود. همچنین درصفحه مشخصات نیز می بایست عنوان پایان نامه، رساله یا طرح پژوهشی درج شود.
 • فرم‌های تعارض منافع و حق کپی‌رایت می‌بایست به امضای همه نویسندگان برسد و ارسال شود.
 • صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است. 
 • برای دریافت فایل تعهدنامه اینجا کلیک کنید.
 • برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید.
 • برای دریافت فرم موافقت گروه سرپرستی پایان‌نامه/ رساله اینجا کلیک کنید.