نشریۀ علمی «برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری توسعه» کوشش می‌کند عرصه‌ای را برای مطرح‌کردن و توسعۀ موضوع‌های مربوط به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فضایی در سطوح محلی، منطقه‌ای و سرزمینی فراهم کند. این نشریه با دوری از چیرگی کمیت‌باوری در پژوهش‌های مرتبط با توسعۀ فضایی، سیاست‌گذاری عمومی و تولید فضا، پایبندی خود را به گرامی داشتن آن دسته از پژوهش‌ها که به خلق نظریه/ نظریه‌های پایۀ توسعۀ پایدار فضایی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور کمک می‌کنند، اعلام می‌کند. در این نشریه مقاله‌هایی پذیرفته می‌شوند که به مباحث نظری، کاربستی و پیوند میان این دو، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعۀ فضایی و نیز زمینه‌های مرتبط چون حکمروایی شهری، اقتصاد شهری، جغرافیای شهری، جامعه شناسی شهری و مانند آن‌ها در ارتباط با مشکل‌های کشورمان می‌پردازند.

نویسندگان محترم لازم است مقاله‌های خود را مطابق با راهنمای نویسندگان در سامانه بارگذاری نمایند. مقاله‌هایی که موارد ذکر شده در راهنما را رعایت نکرده باشند در فرآیند ارزیابی قرار نخواهند گرفت. اسامی نویسندگان، ترتیب نام آن‌ها، ایمیل و اطلاعات سازمانی مطابق اطلاعات مندرج در سامانه در زمان ثبت نام خواهد بود و بعد از تایید مقاله قابل تغییر نیستند.

فرایند داوری مقاله در نشریه برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری توسعه دوسو ناشناس است به این معنی که هویت نویسندگان و داوران برای یکدیگر، مشخص نیست. این نشریه قبل از تایید و ارسال مقاله به مرحله داوری از سامانه مشابهت‌یاب استفاده می‌کند. 

زمان متوسط داوری مقاله: از دریافت تا پذیرش حدود 4 ماه 

فرمت مأخذنویسی:  استاندارد APA 

هزینه داوری و انتشار مقاله: رایگان 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

دو فصلنامه  برنامه‌ریزی فضایی و سیاست‌گذاری توسعه، تحت قانون بین المللی کپی رایت "( Creative Commons Attribution License (CC BY" است.

داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ابر واژگان