سردبیر


محمد حسین شریف‌زادگان دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای

توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

 • m_sharifzadegansbu.ac.ir

مدیر مسئول


مظفر صرافی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای

برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای- طراحی شهری

 • sarrafisbu.ac.ir

مدیر داخلی


وحیده ابراهیم نیا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده معماری و شهرسازی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • v_ebrahimniasbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کیومرث اشتریان دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی

سیاست‌گذاری عمومی (سیا‌ست‌گذاری تکنولوژیک)

 • ashtrianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منصور خلیلی عراقی دانشگاه تهران، گروه اقتصاد بین رشته‌ای

اقتصاد

 • dean.kishut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی رضویان دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیای انسانی و آمایش

جغرافیا

 • m-razaviansbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسفندیار زبردست دانشگاه تهران، دانشکده شهرسازی، گروه برنامه‌ریزی منطقه‌ای

شهرسازی

 • zebardstut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پویا علاءالدینی دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم اجتماعی، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی

برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری

 • palaediniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا کاظمیان دانشگاه علامه طباطیایی، دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت دولتی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

 • kazemianatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کوروش گلکار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای

طراحی شهری

 • k-golkarsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نغمه مبرقعی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی

برنامه‌ریزی محیط زیست

 • n_mobarghaeesbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود متوسلی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد اجتماعی، نهادی

اقتصاد

 • motvaselut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم مهدوی مزده دانشگاه تهران، گروه اقتصاد نظری

اقتصاد

 • mahdaviut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهیار عارفی دانشکده معماری، برنامه ریزی و امور عمومی در دانشگاه تگزاس

 • mahyararefigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حجت قدیمی دانشکده دیویس دانشگاه ویرجینیای غربی، دانشکده طراحی و توسعه جامعه

 • hodjat.ghadimimail.wvu.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی مدرس دانشگاه واشنگتن، مطالعات شهری

 • modarresuw.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی مدنی پور دانشگاه نیوکاسل، دانشکده معماری، برنامه ریزی و منظر

 • ali.madaninewcastle.ac.uk

اعضای هیات تحریریه بین المللی


فرانک میرآفتاب دانشگاه ایلینوی ، گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • faranakillinois.edu

ویراستار ادبی


سمیه سیاپوشت ویراستار

 • pub.siahposhtyahoo.com
 • 09102305619