ا

  • ارزیابی راهبردی محیط زیست ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]

ب

  • برنامه‌ریزی فضایی ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]

ت

  • ترتیبات نهادی راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

  • توسعه پایدار ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]

ر

  • راهکارهای نهادی راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

س

ظ

  • ظرفیت نهادی راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

ع

  • عدالت راهکارهای نهادی برای مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با تاکید بر عدالت؛ مورد پژوهش: کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1402]

ه

  • همبست خدمات اکوسیستمی ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری همبست خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور پشتیبانی از فرایند های برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و ارزیابی [دوره 1، شماره 1، 1402]